Общи условия

„ГЛОБЪЛ АДВЕНЧЪРС 3000” ЕООД  е лицензиран туроператор / ЕИК 204464174 със седалище в град Варна, р-н Одесос, ул.Петко Каравелов № 4, ет.5, ап.19, притежаващ лиценз № РК01-7990/2019 за извършване на Туроператорска дейност.

ТУРОПЕРАТОРЪТ има сключен договор за застраховка “Отговорност на туроператора“, със Застрахователно дружество „Евроинс“ АД, ЕИК:11265113, гр.София, бул.“Христофор Колумб“ No43 с полица No:03700100003742/24.02.2022г.

ЗАПИСВАНЕ ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

1.1. ПОТРЕБИТЕЛЯ може да направи резервация за пътуването директно в офисите на ТУРОПЕРАТОРА, интернет или по телефона, както и при оторизиран лицензиран турагент.

1.2. Резервацията се пази 72 часа и се счита за валидна след попълване на договор за организирано пътуване и внасяне на депозит в размер на 30% на човек от дължимата сума. Заплащането на остатъка от изцяло дължимата сума се осъществява до 30 дни преди отпътуването.

1.3. Плащането се извършва в лева, в брой или по банков път по сметката на ТУРОПЕРАТОРА и съобразно официалния фиксинг на БНБ в деня на плащането (в случай, че организираното пътуване е с цена обявена в лева и в чужда валута).

По сметката на фирмата в лева или евро:

Име на бенефициента: GLOBAL ADVENTURES 3000

IBAN: BG91INTF40015074115834

Валута на сметка: BGN

IBAN към институция: iCard AD

BIC* : INTFBGSF

* За входящи преводи и захранване на сметката в български лева следва да се използва BIC

BGUSBGSF.

IBAN: BG54INTF40015089457826

Валута на сметка: EUR

IBAN към институция: iCard AD

BIC: INTFBGSF

 

1.4. В случай на не заплащане в определените срокове по договора, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да анулира извършената резервация, включително като развали договора без да носи отговорност, със съответните последици за ПОТРЕБИТЕЛЯ.

1.5. Увеличението на цената, съгласно чл.3.5. и до 8% от цената на пакета става от страна на ТУРОПЕРАТОРА. Когато увеличението на цената надхвърля осем на сто от общата цена на туристическия пакет, ПОТРЕБИТЕЛЯТ, съгласно чл.88, ал.2 има право: В срок не по-късно от 3 дни считано от датата на уведомлението за промяната в цената да приеме предложената промяна или да прекрати договора без да заплаща такса за прекратяване на същия.

1.6. Съгласно чл.88, ал.4 ЗТ ТУРОПЕРАТОРЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за промяната на цената на пакета, както и всички последици от това. ТУРОПЕРАТОРЪТ може да изпрати уведомлението включително и на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронен адрес за кореспонденция и това връчване ще се счита за редовно и получено. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не възрази в 3-дневен срок , съответно не е уведомил ТУРОПЕРАТОРА кое от посочените свои права ползва, страните приемат, че същият е съгласен с извършената промяна, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплати разликата на ТУРОПЕРАТОРА.

1.7. Когато договорът за туристически пакет бъде прекратен съгласно 3.6. и ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме туристически пакет-заместител, ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява всички плащания, които е получил от ПОТРЕБИТЕЛЯ или от негово име, без необосновано забавяне и при всички случаи – не по-късно от 14 дни след прекратяването на договора.

  1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ, ЗАСТРАХОВАНЕ

2.1. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да предостави в съответствие с условията на този договор туристическите услуги, заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

2.2. Да осигури задължителна застраховка на ПОТРЕБИТЕЛЯТ” Медицински разходи при болест и злополука” за пътуванията извън страната, когато тя е включена в пакетната цена и да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ оригинал или копие на застрахователната полица преди началото на пътуването. Застраховането на потребители, пътуващи със собствен транспорт става по желание на потребителя. Лица над 65 години заплащат допълнителна сума за медицинската застраховка.

2.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ има сключен договор за застраховка “Отговорност на туроператора“, със Застрахователно дружество „Евроинс“ АД, ЕИК:11265113, гр.София, бул.“Христофор Колумб“ No43 с полица No:03700100003176/18.02.2021 г.

2.4. ТУРОПЕРАТОРЪТ може да отмени пътуването ако минималният брой туристи, необходим за осъществяването на пътуването е посочен в приложената програма, която е неразделна част от този договор.

2.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ ЗАДЪЛЖАВА, при пътуване извън България да си осигури необходимите лични документи /редовен задграничен паспорт или лична карта/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Република България, като този срок е минимум 6 месеца валидност.

2.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплати в пълен обем и в установените в настоящия договор срокове стойността на туристическите услуги.

2.8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да предостави цялата необходимата информация на ТУРОПЕРАТОРА за извършване на пътуването (имена по задграничен паспорт и други).

2.9. При инциденти и нанесени щети на хотели, превозни средства и на трети лица от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, последният е длъжен да възстанови на място нанесените и установени щети.

2.10. ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам да уреди завръщането си в случай, че по независещи причини от ТУРОПЕРТОРА бъде върнат от граничен пункт и прекрати пътуването си, няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми.

2.11. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право: Не по-късно от 7 дни преди датата на пътуването да прехвърли правата и задълженията си по настоящия договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРЪТ за заплащане на общата цена на пътуването.

2.12. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ пътува самостоятелно, доплащането на единична стая е задължително. ПОТРЕБИТЕЛИ, които предварително не са заявили при записването си начина на настаняване, нямат право на претенции по отношение на начина на настаняване по време на пътуването.

2.13. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от пътуването без санкция до три работни дни след записване и внасяне на депозит. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ след изтичането на първите три дни след подписване му, ТУРОПЕРАТОРА удържа следните неустойки:

  • от 90 до 60 дни преди датата на тръгване- 30 % или пълната стойност на депозита,
  • от 59 до 31 дни преди датата на тръгване -50 % от общата сума на пътуването,
  • при отказ от пътуването при оставащи 30 и по-малко дни от датата на отпътуване, потребителя дължи 100% от сумата на пакета.

2.14. При анулация на пътуването поради болест  или други лични причини, свързани с ПОТРЕБИТЕЛЯ, същият дължи на ТУРОПЕРАТОРА неустойка в съответствие със сроковете на анулация и в размерите по т.2.13. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да удържи стойността на начислената неустойка и или административна такса от извършените плащания по договора.

  1. РЕКЛАМАЦИИ

3.1. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, трябва да бъдат предявени от туриста на място пред доставчика на услугите и представител на ТУРОПЕРАТОРА или обслужващата фирма. В случай, че заинтересованите страни не са удовлетворени, трябва на място да се състави констативен протокол. Предявяването на рекламацията става в писмен вид до 3 дни след приключване на пътуването като ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да представи пред ТУРОПЕРАТОРА писмена рекламация, съставения констативен протокол и оригиналния екземпляр от договора. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да отговори писмено в срок от 30 календарни дни след депозиране на рекламацията. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е предявил рекламация по описания начин, неговите претенции няма да се приемат и разгледат от страна на ТУРОПЕРАТОРА.

3.2.ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава а срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

3.3. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати своята почивка /екскурзия/ през времетраенето й по свое желание, всички допълнителни разходи, включително и транспортните, са за негова сметка. В този случай не може да има претенции за връщане на част от стойността на заявените услуги.

4.ОТГОВОРНОСТ

4.1. Чл.6.2. по Чл. 93. от ЗТ ТУРОПЕРАТОРА носи отговорност за всяко неизпълнение и неточно изпълнение на своите задължения (услугите, вкл. в туристическия пакет) по договора независимо от това, дали тези задължения следва да бъдат изпълнени от него или от негови контрагенти.

4.2.ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при възникване на затруднения, забавяния и проблеми свързани с фактори, считани за форсмажорни и при непреодолими обстоятелства: лоши метеорологични условия; усложнена пътна обстановка; природни бедствия; затруднения, причинени от масови мероприятия /стачки, бунтове, чествания на национални или религиозни празници/, както и явления или събития, които не могат да бъдат предвидени и предотвратени от агенцията.

4.3.При форсмажорни обстоятелства туроператорът възстановява суми, ако събитието е прието като такова от приемащата страна , и възстановява действително върнатите суми от контрагентите.

4.4. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред туристите за съхранение на личния багаж, пари, ценности, документи и други, включително оставени в стая на хотел или студио.

4.5. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност, не възмездява и не компенсира туристи, които са се отказали от консумация на отделни услуги ли по свое желание са се отклонили от програмата и по тази причина са пропуснали едни или други услуги.

4.6. При отказ на граничните служби да допуснат влизане на ПОТРЕБИТЕЛЯ на територията на съответната държава, ТУРОПЕРАТОРА не носи отговорност и не дължи връщане на заплатената за туристическото пътуване цена!

  1. ДРУГИ УСЛОВИЯ

5.1. Настоящият договор е изготвен в съответствие със Закона за туризма и българското законодателство.

5.2. Всички изменения и допълнения между страните в писмен вид се смятат за неразделна част от Договора.

5.3. Всички спорове по изпълнението на настоящия договор се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че не постигнат съгласие, споровете, ще се решават от компетентния български съд.

5.4. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.

5.5. Всяка кореспонденция между страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе е-мейл адреси. Не е необходимо потвърждаването на изпратена електронна поща, за да се счита, че съответното изявление е получено, като се приема за получено с постъпването му в информационната система. При промяна на адресите или имейл адресите, страната, за която това се отнася, е длъжна да уведоми незабавно другата страна.

5.6. Настоящият договор е изготвен и заверен в два еднообразни екземпляра – един за ПОТРЕБИТЕЛЯ и един за ТУРОПЕРАТОРА. Двете страни се съгласяват, че писмената форма е точна и коректна. Този договор влиза в сила от датата на подписването и е валиден до крайната дата на пътуването.